AGENCIA GIRONA 1940, SLU

AGENCIA GIRONA 1940, SLU

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • S’APROVA LA PUJADA DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) I DE LES BASES MÀXIMES DE COTITZACIÓ

  En el BOE del dia 3 de desembre s’ha publicat el Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria social. La norma recull quin serà finalment l’increment que experimentarà el salari mínim interprofessional (SMI) per al proper any 2017, i l’actualització del topall màxim i de les bases màximes de cotització en el Sistema de Seguretat Social i als increments ...

 • CONEIX ELS LÍMITS DEL TREBALL NOCTURN?

  Els treballadors nocturns no poden tenir jornades de més de 8 hores de mitjana, prenent com a referència un període de 15 dies. A més no poden fer hores extra. Alguns convenis col·lectius amplien el període de referència, però sempre amb una jornada diària mitjana de 8 hores. A més, des del 31 de juliol de 2016 quan els treballadors nocturns realitzen treballs amb riscos especials o tensions físiq...

 • CANVIS EN LA TRIBUTACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE DRETS DE SUBSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 2017

  Tingui present que la Llei de reforma de l’IRPF, i amb efectes des de l’1 de gener de 2017, ha modificat la norma per establir que l’import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors cotitzats (societats cotitzades en borsa) tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial pel transmitent en el període impositiu en què es realitzi la transmissió. En algunes ocasio...

 • L’EXTINCIÓ DEL PERMÍS DE TREBALL PER A UN ESTRANGER NO JUSTIFICA EL SEU ACOMIADAMENT

  Els treballadors estrangers han de gaudir de la mateixa protecció que els nacionals, encara en el cas que la seva situació dins del país acabi convertint-se en irregular en vèncer-los el seu permís de residència i de treball. Així ho ha establert el Tribunal Suprem en la seva sentència del 16-11-2016, i que a partir d’ara senta jurisprudència per a tots els jutges d’Espanya els qui hauran d’aplica...

 • COM TRIBUTEN EN L’IRPF LES QUANTITATS PERCEBUDES PER LA DEVOLUCIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL

  D’acord amb el Reial decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, aprovat recentment pel Govern i en vigor des del 21 de gener de 2017, la devolució de les quantitats prèviament satisfetes de les clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs derivada d’acords signats amb les entitats financeres o del compliment de sentències o laudes arbit...

 • RECLAMAR ALS BANCS LA DEVOLUCIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL INDEGUDES

  Des del 21 de gener de 2017, i després de l’aprovació pel Govern del Reial decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, els afectats ja compten amb una via extrajudicial per resoldre, de forma senzilla, ràpida i gratuïta, les seves reclamacions derivades de les últimes sentències judicials, com la del 21 de desembre de 2016 del Tribunal de Justíci...

 • ACLARIMENTS D’HISENDA SOBRE ELS AJORNAMENTS DE L’IVA, IRPF I SOCIETATS

  A causa de l’impacte que ha produït la mesura d’eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinats deutes tributaris (com l’IVA), l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) ha publicat una nota a la seva pàgina web amb data del 13-01-2017 en la qual suavitza les condicions d’aquests ajornaments. Així, en relació amb l’IVA s’aclareix que si el deute és infe...

 • SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PEL 2017

  En data 31 de desembre de 2016 s’ha publicat en el BOE el Reial decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) que regirà a partir de l’1 de gener de 2017 que queda establert en 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. En compliment del mandat al Govern per fixar anualment el salari mínim interprofess...

 • DES DE L’1 DE GENER DE 2017 HA ENTRAT EN VIGOR L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A QUATRE SETMANES ININTERROMPUDES

  Després de diverses pròrrogues, a partir del dia 1 de gener de 2017, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes (un mes), ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.   Li recordem que la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat ...

 • LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA: AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

  No poden ser objecte d’ajornament o fraccionament, a partir de l’1 de gener de 2017, els següents deutes tributaris: Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte. (Mod. 111, 115, 123 – Retencions treballadors, professionals, arrendament d’immobles, capital mobiliari, préstecs…). Les derivades de tributs que hagin de ser le...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in